Terminy przeglądów

Przegląd gaśnic, przegląd hydrantów - legalizacja gaśnic, badanie hydrantów

Lp.

Urządzenie

Termin

Podstawa prawna

1.

Gaśnice

Zgodnie z zaleceniem producenta lecz nie rzadziej niż raz w roku

§ 3 ust. 3 [1]

2. 

Hydranty

Zgodnie z zaleceniem producenta lecz nie rzadziej niż raz w roku

§ 3 ust. 3 [1]

3. 

Węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych

Raz na 5 lat poddane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze

§ 3 ust. 4 [1]

4. 

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Co najmniej raz na dwa lata lub po zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego

§ 6 ust. 7 [1]

[1] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz. U. Nr 109, Poz. 719)

Ochrona przeciwpożarowa - Ostrzeszów, Kępno, Kalisz, Wieruszów, Sieradz