Plany ewakuacji

Nasza firma oferuje profesjonalne sporządzenie planów ewakuacyjnych wraz z
rozmieszczeniem  gaśnic oraz urządzeń przeciwpożarowych dla każdego budynku. W przypadku gdy drogi ewakuacyjne nie są określone, doradzimyplan ewakuacji optymalne rozwiązania oraz prawidłowe oznakowanie odpowiednimi znakami ewakuacyjnymi
dróg oraz wyjść ewakuacyjnych, a następnie sporządzimy odpowiednie plany.

Odpowiednie znaki ewakuacyjne to nieodzowny aspekt bezpieczeństwa budynku podczas ewakuacji ludzi, który znacznie zmniejsza czas ewakuacji ludzi z budynku.
Plany ewakuacyjne wymagane są w budynkach szkół i placówek podległych właściwemu ministrowi, wskazanych w przepisach1, lecz zaleca się wyposażanie w nie również inne obiekty. 

1 § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2003 nr 6 poz. 69 z późń. zm.)